แก้อาการทุกชนิดแบบเอื้ออาทร โดย อ. จากสมาคมแพทย์แผนไทย

เนื่องจากการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างเดียวไม่สามารถที่จะแก้อาการ-รักษาโรค บางอย่าง ที่มีสาเหตุมาจาก การพิการของ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และไฟในร่างกายของเราได้ หรือ โรคปัจจุบันที่ทานยาแล้วไม่หาย ไม่สามารถแก้โรคบางอย่างที่มีเหตุจาก ระบบเส้นเลือด เส้นลมปราณ เส้นเอ็น เส้นประสาทติดขัด ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ ระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ กระแสประสาท เลือดและลมปราณในร่างกายเราให้ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา โดยอย่างน้อย 31 อาการ ที่พอจะกรุ๊ปคร่าวๆ ไว้เป็นสมมุติฐานโรคเพื่อความเข้าใจได้ง่าย และอาจจะมีโรคอื่นๆอีกที่มิได้ระบุไว้ ณ.ที่นี้

โรคต่างๆเกิดจาก

1. อาหารที่รับประทาน 2.สิ่งแวดล้อมที่อยู่ 3. การใช้ร่างกายหนัก 4. สภาพอากาศ 5.สภาวะความเครียด 6.พันธุ์กรรม 7. กล้ามเนื้อเสื่อมตามกาล 8.อุบัติเหตุ

จากการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากมูลเหตุของโรค เหล่านี้ได้ จึงควรต้องศึกษาหาความรู้และทางบำบัด แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์นั้น